Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

“Hekko, Tana Kiitta”

“Hekko, Tana Kiitta”

Isiyaasi eeno giidi oottiyoogan nuuni kaallana bessiyooba haniis. I bana gakkanabaa wurssi erana xayikkonne, ammaniyoogaanne koshshiyaaban maaddanawu koyiyoogaa bessiis. (Isi 6:8) Kawotettaabaa aassiya uri keehi koshshiyoosan haggaazanawu intte hanotaa giigissana danddayeetii? (Maz 110:3) Hegaadan haakkidi baanawu loytti qoppana koshshiyoogee erettidaagaa. (Luq 14:27, 28) Gidikkokka, sabbakiyo oosuwaa oottanawu intte deˈuwan issi issibaa aggibayanawu guyye gooppite. (Maa 8:20; Mar 10:28-30) Aassiya Asi Keehi Koshshiyoosan Haggaaziyoogaa giyo biidoy bessiyoogaadan, nuuni Yihoowa oosuwan demmiyo anjjoy hegawu giidi nu deˈuwan aggibayiyo aybippenne keehi aadhees.

BIIDUWAA BEˈI SIMMIDI KAALLIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Wiliyamza keettaa asay Ekuwadore biidi haggaazanawu aggibayido issi issibay aybee?

  • Eti awu biidi haggaazanaakko kuuyanawu loytti qoppido issi issibay aybee?

  • Eti ayba anjjo demmidonaa?

  • Aassiya uri keehi koshshiyoosan haggaaziyoogaa xeelliyaagan gujjada eranawu maaddiyaabay aybee?

KAALLIYA SO ASAA GOYNUWAA WODE KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA TOBBITE:

  • Nu soo asay kaseegaappe aaruwan waati haggaazana danddayii? (km 8/11 4-6)

  • Aassiya asi keehi koshshiyoosaa biidi haggaaziyoogee nuuyyo danddayettana xayikko, nu gubaaˈiyaa maaddana danddayiyo issi issi ginay aybee? (w16.03 23-25)