Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

CHiilen Geeshsha Maxaafaa xannaˈissoosona

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA December 2016

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Beegottite! maxeetiyaa goˈettidi, qassi waayiyawu gaasoy aybakko Geeshsha Maxaafaappe yootidi asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

‘Yihoowa Deriyaa Ane Pude Kiyoos’

Isiyaasi ola miishshay goshsha miishshawu laamettiyoogaabaa xaafiis; hegee Yihoowa asay sarotettaa koyiyoogaa bessiyaaba. (Isiyaasa 2:4)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

‘Xoossaa Siiquwan Deˈa’ Giyo Maxaafaa Goˈettidi Asaa Wozanaa Denttettiyoogaa

“Xoossaa Siiquwan” giyo maxaafay, tamaareti Geeshsha Maxaafaa maaraa galla galla waati oosuwan peeshshana danddayiyaakko akeekanaadan maaddees.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Masee Hiraagaa Poliis

Isiyaasi Masee Galiila heeran sabbakanaagaa kasetidi yootiis. Yesuusi mishiraachuwaa yootanawu yuuyido wode he hiraagaa poliis.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

“Hekko, Tana Kiitta”

Nuuni eeno giyoogaaninne ammanuwan Isiyaasa leemisuwaa waani kaallana danddayiyoo? Aassiya uri keehi koshshiyo heeri biidi haggaazidaageetuppe tamaarite.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Saˈay Yihoowa Eriyoogan Kumana

Isiyaasi saˈay gannate gidanaagaa yootido hiraagaa kasetidi waani polettidee, qassi haˈˈinne sinttappe waani polettii?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Xoossaappe Tamaariyoogee Asa Ixxennaadan Maaddees

Kase issoy issuwaa morkkiyaageeti haˈˈi ayyaanaaban ishantta gididosona—Xoossaappe tamaariyoogee asaa giddon issippetettay deˈanaadan oottiyoogaa bessiyaabaa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Maataa Suure Goˈettennaagee SHaarettanaadan Oottees

SHeebini ba maataa waati goˈettana danddayiiddi aggidee? Yihooway SHeebina shaaridi Eliyaaqiima sunttidoy aybissee?