Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Tamme 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ERMMAASA 51-52

Yihooway Kaseti Yootido Ubbabay Polettiis

Yihooway Kaseti Yootido Ubbabay Polettiis

Yihooway hananabaa kasetidi geeshshi yootiis

Wonddafiyaa oyqqida Parsse kawo keettaa wotaaddaraa

“Zubbeta leefite”

51:11, 28

  • Meedoonatinne Parsseti wonddafiyaa dukettan qara; zubbee eta waanna ola miishsha. Eti loytti caddanawu bantta zubbeta leefidosona

“Baabiloone olanchchati olaa olettiyoogaa aggidosona”

51:30

  • Nabonidesabaa odiya taarikee, “Qiiroosa olanchati olettennan Baabiloone geli bayidosona” yaagees. Hegee etaara olettiday baynnaagaa bessees, qassi Ermmaasa hiraagaara maayees

Nabonidesabay xaafettidaagaa

“Baabiloonee shuchcha doorenne . . . merinau bazzo gidana”

51:37, 62

  • Takkidi, 539 K.K. doomettan Baabiloonetu bonchoy guuxxi guuxxi biis. Gita Iskkinddiri Baabiloone katamaa ba haaruwawu waanna katama oottana qoppiis; shin i qoppennan hayqqiis. Kiristtaanetu wode doometta heeran amarida Ayhudati yan deˈoosona; yaatiyo gishshawu PHeexiroosi eta xomoosanawu Baabiloone biis. SHin oydantta xeetu layttaa M.Ln he katamay xaayiis; xayoogaappe guyyiyan baysa gidiis

Geeshsha Maxaafaa hiraagay polettiyoogee tana waati maaddii?

 

Ha hiraagaabaa harata ay tamaarissana danddayiyaanaa?