Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Tamme 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yihooway Gelido Qaalaa Ay Keenaa Mintti Ammaneetii?

Yihooway Gelido Qaalaa Ay Keenaa Mintti Ammaneetii?

Yihooway gelido qaalaappe issoynne polettennan attibeennaagaa Yaasunne Solomoni yootidosona. (Yaas 23:14; 1Kaw 8:56) Ha ammanttiya naaˈˈu markkati yootidobay nu ammanoy minnanaadan oottiya gaasotuppe issuwaa.—2Qor 13:1; Tii 1:2.

Yaasu wode Yihooway ba gelido qaalaa waati polidee? ‘I Giidobay Ubbay Polettiis’ giyo biiduwaa intte so asaara beˈite. Yaatidi kaallidi deˈiya oyshata zaaranawu malite: (1) Raˈaaba ammanuwan oottidoogaadan waatidi oottana danddayetti? (Ibr 11:31; Yaaq 2:24-26) (2) Eriiddi azazettennan ixxiyoogee bashshaa kaalettiyoogaa Akkaana hanotay waati bessii? (3) Gabaaˈoona asay olanchaa gidikkokka, Yaasa cimmidi Israaˈeelatuura sarotettaa medhidoy aybissee? (4) Amooretu kawoti ichashati Israaˈeelata yashissido wode Yihoowa qaalay waani polettidee? (Yaas 10:5-14) (5) Xoossaa kawotettaanne a xillotettaa intte deˈuwan sinttayiyo wode Yihooway inttena waati maaddidee?—Maa 6:33.

Yihooway oottidobaa, oottiiddi deˈiyoobaanne sinttappe oottanabaa wotti dentti qoppiyo wode, i gelido qaalaa kaseegaappe aaruwan ammanoos.—Roo 8:31, 32.

Intteyyo Yaasuugaa mala ammanoy deˈii?