Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Tamme 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yihooway Kessido Kandduwaa Maaraa Bonchite

Yihooway Kessido Kandduwaa Maaraa Bonchite

Xoossaa Yihooway asawu kandduwaa maaraa kessiis. Leemisuwawu, aqo deˈoy azinaynne machiyaa ubba wode issippe waaxettidi deˈiyooba gidanaadan oottiis. (Maa 19:4-6, 9) Kandduwan shori baynnabaa haniyoogaa i diggees. (1Qor 6:9, 10) I ba asay hara asaadan maayennaadaaninne alleqettennaadan oottiya maaraakka yootiis.—Zaa 22:5; 1Xim 2:9, 10.

Ha wodiyan daro asay Yihooway kessido maaraa kaallanawu koyenna. (Roo 1:18-32) Eti maayiyooban alleeqettiyoobaaninne eeshshan darotu qofaa kaallana koyoosona. Daroti bantta oottiyo iitabaa harata bessoosonanne etaagaappe dumma maaraa kaalliyaageeta boroosona.—1PHe 4:3, 4.

Nuuni Yihoowa Markkati Xoossay kessido kandduwaa maaraa xalatettan kaallana bessees. (Roo 12:9) Waatidi? A ufayssiyaabaa hiillan haratussi yootana koshshees. Qassi nuuni i kessido xoqqa gidida kandduwaa maaraa kaallana bessees. Leemisuwawu, nuuni maayiyoobaanne alleeqettiyoobaa dooriyo wode hagaadan nuna oychana danddayoos: ‘Ta dooroy taani Yihoowa maaraa kaalliyoogaa bessiiyye alamiyaagaa kaalliyoogaa bessii? Taani maayiyoobaynne alleeqettiyoobay taani Xoossawu yayyiya Kiristtaane gidiyoogaa bessii?’ Woy wodiyaa aattanawu issibaa woykko pilmiyaa dooriyo wode hagaadan nuna oychana danddayoos: ‘Yihooway hagan ufayttanee? Hagee ooni kessido maaraa xoqqu xoqqu oottii? Taani wodiyaa aattanawu dooriyoobay taani kandduwaaban shugganaadan oottana danddayii? (Maz 101:3) Nu soo asawu woy haratuyyo xube gidana danddayii?’—1Qor 10:31-33.

Yihooway kessido kandduwaa maaraa bonchiyoogee keehi koshshiyoy aybissee? Kiristtoos Yesuusi mata wode kawotettatanne iitatetta ubbaa xayissana. (Hiz 9:4-7) Xoossay giidoogaa oottiya asa xallay attana. (1Yoh 2:15-17) Hegaa gishshawu, nu hanuwaa beˈiya asay Xoossaa bonchana mala Yihooway kessido kandduwaa maaraa bonchiyaageeta gidoos.—1PHe 2:11, 12.

Ta maayanawunne alleeqettanawu dooriyoobay ta kaalliyo kandduwaa maaraabaa ay qonccissii?

YIHOOWA DABBO GIDA—ISSI BITANIYAA, ISSI MACCAASIYO GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Yihoowa maaraa kaalliyoogee eratetta gidiyoy aybissee?

  • Aawatinne aayoti bantta naata Yihooway kessido maaraa naatettaappe doommidi tamaarissana koshshiyoy aybissee?

  • Yelagatikka gasttatikka asay Xoossaa loˈˈotettan goˈettanaadan waati maaddana danddayiyoonaa?