Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | HIZQQEELA 6-10

Bashshaappe Ashshiya Malaatay Intte Bolli Wodhanee?

Bashshaappe Ashshiya Malaatay Intte Bolli Wodhanee?

Hizqqeeli beˈido ajjuutay beni Yerusalaamee xayiyo wode koyro polettiis. Ha wodiyan waani polettanee?

9:1, 2

  • Xaafiyoobaa oyqqidaagee Yesuus Kiristtoosawu leemiso

  • Woriya ola miishshaa oyqqida usuppun asati Kiristtoosi kaalettiyo saluwaa olanchatu leemiso

9:3-7

  • Gita waayiyaa wode, zawi baynna daro asay dorssa geetettidi pirddettiyo wode eta bolli malaatay wodhees

Bashshaappe ashshiya malaatay ta bolli wodhanaadan taani ay oottana bessii?