Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | HIZQQEELA 1-5

Hizqqeeli Xoossaa Qaalaa Awaajjanawu Ufayttiis

Hizqqeeli Xoossaa Qaalaa Awaajjanawu Ufayttiis

Ajjuutan Yihooway Hizaaeelassi xaata maxaafaa immidi, i maanaadan yootiis. He ajjuutaa birshshettay aybee?

2:9–3:2

  • Hizqqeeli Xoossay yootidobaa loytti akeekana bessees. Xaatta maxaafan deˈiya qaalaa Hizqqeeli wotti denttidi qoppidoogee a wozanaa denttettananne i yootanaadan oottana

3:3

  • Xaatta maxaafay miyo wode malˈˈiis; Hizqqeeli bawu imettida oosuwaa bessiyaagaadan xeelliis

Woosan Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogeenne wotti denttidi qoppiyoogee tana waati maaddii?

 

Sabbakiyo oosuwaa bessiyaagaadan xeellanaadan tana aybi maaddanee?