Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Tamme 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ERMMAASA ZILAASSAA 1-5

Danddayan Naagiyoogee Genccanawu Maaddees

Danddayan Naagiyoogee Genccanawu Maaddees

Wolqqaama metoy deˈishin Ermmaasi loˈˈo xeelay deˈiyoogaa gididi genccanaadan maaddidabay aybee?

3:20, 21, 24, 26, 27

  • Yihooway ba asaa giddon deˈiya, bantta nagaraappe simmida asata hokkidi azzanttiya hanotaappe eta denttanaagaa Ermmaasi ammanettiis

  • I “ba yelagatettan de7iiddi, danddayaa” tamaariis. Issi uri yelagatettan ammanuwaa paaciyaa gencciyoogee sinttappe gakkiya metuwaa xoonanawu giigettanaadan oottees

Sinttappe gakkana metuwawu waana giigettana danddayiyaanaa?

 

Danddayan naagiyoogaa waata bessana danddayiyaanaa?