BEEGOTTITE!

Oyshaa: Geeshsha Maxaafan deˈiya qofay Xoossay yootobeeyye asi yootobee?

Xiqisiyaa: 2Xim 3:16

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Beegottite! maxeetee Geeshsha maxaafan deˈiya qofay tumuppe Xoossaappe yiidaba gidiyoogaa bessiya heezzu naqaashata yootees.

TUMAA TAMAARISSA

Oyshaa: Deˈuwaa imotaa waati xeellana bessii?

Xiqisiyaa: Ajj 4:11

Tumaa: Deˈoy Xoossaa imota gidiyo gishshawu nuuni bonchana koshshees. Nuuni nu shemppuwawu naagettoos; qassi asa woranawu mule koyokko. Nuuni deˈuwaa imotaa xoqqu oottidi xeelloos.

UFAYSSIYA SO ASAA DEˈUWAU KOSHSHIYA WAANNABAY AYBEE? (T-32)

Oyshaa: Ha trakttiyan koyro sinttan deˈiya oyshaanne hegaa zaaruwaa beˈa. Ne zaaroy awugee?

Xiqisiyaa: Luq 11:28

Xuufiyaa Immiyoogaa: Yaatiyoogee ne soo asaa waati goˈˈiyaakko, qassi Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa nuuni ammanana koshshiyoy aybissakko ha trakttee qonccissees.

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta