Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawunne wotti dentti qoppanawu wodiyaa bazziyoogaa

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Tamme 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Beegottite! maxeetiyaa, qassi deˈuwaa imotaabaa tumaa tamaarissanawu asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Kaseti Yootido Ubbabay Polettiis

Baabiloonee oyqettanaagaanne xayanaagaa xeelliyaagan Ermmaasa hiraagan odettida ubbabay polettiis.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yihooway Gelido Qaalaa Ay Keenaa Mintti Ammaneetii?

Yihooway Israaˈeelatussi gelido qaalaappe issoynne polettennan attibeennaagaa Yaasu yootiis. Xoossay gelido qaalaa nuuni waati mintti ammanana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Danddayan Naagiyoogee Genccanawu Maaddees

Wolqqaama metoy deˈishin Ermmaasi loˈˈo xeelay deˈiyoogaa gididi genccanaadan maaddidabay aybee? Sinttappe gakkana metuwawu waani giigettana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Hizqqeeli Xoossaa Qaalaa Awaajjanawu Ufayttiis

Ajjuutan Yihooway Hizqqeelassi xaatta maxaafaa immidi, i maanaadan yootiis. Hizqqeeli xaatta maxaafaa miyoogee a aybiyyo denttettii?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Sabbakiyoogan Ufayttite

Xoossaa Kawotettaa mishiraachuwaa yootiyoogee issi issitoo metana danddayees; shin Xoossay nuuni ufayttiiddi awu oottanaadan koyees. Sabbakanawu imettida oosuwan nuuni waani ufayssaa demmana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Bashshaappe Ashshiya Malaatay Intte Bolli Wodhanee?

Hizqqeeli beˈido ajjuutay beni Yerusalaamee xayiyo wode koyro polettiis. Ha wodiyan waani polettanee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yihooway Kessido Kandduwaa Maaraa Bonchite

Nuuni Xoossaa Yihooway kessido kandduwaa maaraa xalatettan kaallana bessees. waatidi? Hegee keehi koshshiyoy aybissee?