Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  June 2016

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Tamaarissanawu Biidota Goˈettiyoogaa

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Tamaarissanawu Biidota Goˈettiyoogaa

HEGEE KEEHI KOSHSHIYOY AYBISSEE?

Asay beˈiyoobaaninne siyiyooban ufayttiyo gishshawu biidoy eta wozanaa denttettana danddayees. Hegee asay loytti siyanaadaaninne siyiyoobaa dosanaadan maaddees. Tamaarissanawu beettiyaabaa goˈettiyoogan Yihooway gita leemiso.—Oos 10:9-16; Ajj 1:1.

Xoossawu Suntti Deˈii?, Geeshsha Maxaafaa Xaafissiday Oonee?, qassi Geeshsha Maxaafay Tuma Gidiyoogaa Waati Erana Danddayiyoo? giyo biidoti Mishiraachuwaa giyo brooshuriyan timirtte 2nne 3 xannaˈissiyo wode goˈettiyoogeeta. Geeshsha Maxaafaa Xannaˈana Koshshiyoy Aybissee?, Geeshsha Maxaafaa Waati Xannaˈiyoo?, qassi Kawotettaa Addaraashan Oosettiyaabay Aybee? giyo biidoti asay nunaara xannaˈanaadan woy gubaaˈe shiiquwaa yaanaadan minttettoosona. Adussa biidotuppe amaridaageetakka xannaˈissiyo wode tamaarissanawu goˈettana danddayoos.—km 5/13 3.

WAATANA DANDDAYIYOO?

  • Issi ura bessanawu koyiyo biiduwaa kasetada dawunlode ootta

  • I biiduwaa beˈi simmidi zaariyo issi woy naaˈˈu oyshaa giigissa

  • Biiduwaa aara issippe beˈa

  • Waanna qofaa tobbite

HAGAA OOTTANAWU MALA:

  • Nu trakttetuppe issuwaa kessada wurssetta sinttan Geeshsha Maxaafaa Xannaˈana Koshshiyoy Aybissee? giyo biiduwaa beˈanaadan yootiya qofaa bessa

  • Geeshsha Maxaafay Tuma Gidiyoogaa Waati Erana Danddayiyoo? giyo, timirtte 3 loytti qonccissiya biiduwaa bessada Mishiraachuwaa giyo brooshuriyaa imma