Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  June 2016

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

“Xoossai Tana Maaddiyaagaa”

“Xoossai Tana Maaddiyaagaa”

Mazamure 52–59y Daawita dumma dumma wodiyan metoy gakkin ayyo siyettidabaa qonccissees. SHin he keehi metiya wodiyankka, i Yihoowan ammanettiyoogaa aggibeenna. (Maz 54:4; 55:22) Qassi Yihoowa A Qaalaa gishshawu galatiis. (Maz 56:10) Nuunikka nu Xoossan hegaadan ammanettiyoo? Nuna metoy gakkiyo wode a Qaalaappe kaaletuwaa demmanawu baaxetiyoo? (Lee 2:6) Kaallidi deˈiya metoy gakkiyo wode inttena maaddida xiqiseti awugeetee?

  • Hidootaa qanxxido woy unˈˈettido wode

  • Sahettido wode

  • Harati yiilloyido wode

  • Yedetettido wode