Daawita a deˈuwan keehi azzanttida daro metoy gakkiis. I Mazamure 55 xaafiyo wode, kaallidi deˈiyaagaa mala metoti a gakkidosona . . .

  • Cayettiis

  • Yedetettiis

  • Keehi Zilˈˈettiis

  • Son Metoy Gakkiis

  • Harggiis

  • Asay A Kaddiis

A toohoy keehi deexxido wodekka Daawiti hegaa gencci aattiis. Daawiti ayyaanay denttettin, aagaadan hirggana danddayiyaageeta, “Ne toohuwaa Xoossan wotta” yaagidi zoriis.

Ha xiqisiyaa waatidi oosuwan peeshshana danddayiyoo?

55:22

  1. Metoy, unˈˈissiyaabay woy qofissiyaabay gakkiyo wode, Yihoowakko wozanappe woossite

  2. Yihoowa Qaalaappenne a dirijjitiyaappe kaaletuwaanne minttettuwaa koyite

  3. Geeshsha Maxaafaa maaran he metuwaappe kiyanawu intteyyo danddayettidabaa oottite