Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  June 2016

Tamme 27–Isiine 3

Mazamure 52-59

Tamme 27–Isiine 3
 • Mazamure 38nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • ‘Intte Toohuwaa Yihoowan Wottite’: (10 daq.)

  • Maz 55:2, 4, 5, 16-18—Daawiti ba deˈuwan issi issi wode keehi unˈˈettiis (w06-AM 6/1 11 ¶3; w96-AM 4/1 27 ¶2)

  • Maz 55:12-14—Daawita naˈaynne i ammanettiyo laggee a bolli maqettidosona (w96-AM 4/1 30 ¶1)

  • Maz 55:22—Daawiti Yihooway maaddanaagaa ammanettiyoogaa yootiis (w06-AM 6/1 11 ¶4; w99-AM 3/15 22-23)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 56:8, NW—“Ta afuttaa ogoruwan dagaya” giyoogee woygiyoogee? (w09-AM 6/1 29 ¶1; w08-AM 10/1 26 ¶3)

  • Maz 59:1, 2—Woosaa xeelliyaagan Daawita hanotaappe ay tamaariyoo? (w08-AM 3/15 14 ¶13)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 52:1–53:6

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) Trakttetuppe issuwaa imma. Wurssetta sinttan deˈiya kooddiyaa bessa.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) Trakttiyaa ekkida uraa waati zaarettidi oychana danddayiyaakko bessa.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) fg timirtte 3 ¶2-3—Qassi jw.org saytiyan deˈiya Geeshsha Maxaafay Tuma Gidiyoogaa Waati Erana Danddayiyoo? giyo biiduwaa bessiyoogan kuuya.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 6

 • Gubaaˈiyawu koshshiyaabaa: (7 daq.)

 • Yihooway Tana Maaddiyaagaa”: (8 daq.) Tobbiyoogaa. Ezggiyaageeti ha oyshatuyyo immiyo zaaruwan ishatinne michoti maadettanaadan danddayettida keenaa darota oycha. (Roo 1:12) Metoy gakkiyo wode Xoossaa Qaalaappe maaduwaa demmanaadan Xannaˈiyo Xuufiyaa goˈettanaadan aassiyaageeta minttetta.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) ia shem. 18 ¶14-21, Zaaretuwaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 53nne Woosaa