Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  June 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 45-51

Meqqida Wozanaa Yihooway Karenna

Meqqida Wozanaa Yihooway Karenna

Mazamure 51, Daawiti Berssaabiira oottido gita nagaraa Naataani awu yooti simmin Daawiti xaafiis. Daawita kahay a keehi qumˈˈiis; qassi i bana kawushshidi nagaraa paaxiis.—2Sam 12:1-14.

Daawiti nagaraa oottidaba gidikkokka, ayyaanaaban paxana danddayiis

51:3, 4, 8-12, 17

  • I ba nagaraappe simmanaappenne paaxanaappe kase a kahay a keehi qumˈˈiis

  • Xoossay hanqqettido gishshawu, Daawiti ba meqettay liiqidabadan ooliis

  • I maarotaa demmanawu, ayyaanaaban paxanawu, qassi kase ufayttiyoogaadan deˈanawu amottiis

  • I eeno gi azazettiya asa gidanawu maaddana mala ba huuphiyaa kawushshidi Yihoowa woossiis

  • I Yihooway bana maaranaagaa ammanettiis