Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  June 2016

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Xoossaa Kawotettaa—100 Layttaa Haaruwaa

Xoossaa Kawotettaa—100 Layttaa Haaruwaa

Xoossaa Kawotettaa haaruwan deˈana koyiyaageeti he Kawotettaabaa eranawu danddayiyoobaa, qassi he Kawotettay oottidobaa ubbaa tamaarana koshshees. Aybissi? Hegee eti Xoossaa Kawotettay haariyoogaa loytti ammananaadan maaddiyoogaa xalla gidennan, eti he Kawotettaabaa asawu mishiraachuwaa yootanaadankka eta wozanaa denttettees. (Maz 45:1; 49:3) Xoossaa Kawotettaa—100 Layttaa Haaruwaa giyo biiduwaa beˈiyo wode, kaallidi deˈiya oyshatu zaaruwaa qoppite:

  1. ‘Meretaa Pooto Diraamay’ a beˈidaageetuyyo anjjo gididoy aybissee?

  2. Asawu mishiraachuwaa yootanawu ishantti eraadooniyaa waati goˈettidonaa?

  3. Mishiraachuwaa yootanawu hara ayba hiillaa goˈettidonaa, ayba ayfe demmidonaa?

  4. Haggaazuwawu loohissiyoogee layttaappe layttan waani loˈˈidee?

  5. Giiliyaade Timirtte Keettan tamaariyaageeti loohiyo loˈˈo loohissoy awugee?

  6. Yihoowa asaa tamaarissanawu gita shiiqoti waati maaddiyoonaa?

  7. Xoossaa Kawotettay haariiddi deˈiyoogaa neeni ammananaadan oottiyaabay aybee?

  8. Xoossaa Kawotettawu exatiyoogaa waati bessiyoo?