Ammanettidi haggaaziyaageeti ay metoy gakkikkokka Yihooway maaddanaagaa ammanettana danddayoosona

41:1-4

  • Daawiti keehi harggiis

  • Daawiti hiyyeesatuyyo qoppiya asa

  • Daawiti bana Yihooway maalaaliyaabaa ootti pattanaadan gidennan, minttettuwaa, aadhida eratettaanne maaduwaa immanaadan koyiis

  • Daawiti ammanettiya asa gidiyoogaa Yihooway beˈiis