Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Aassiyaageeti Maltan trakttiyaa immoosona

DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA June 2016

Sample Presentations

Beegottite! qassi traktteta asawu immanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihoowan Ammanettite; Loˈˈobaa Oottite

Mazamure 37n deˈiya loˈˈo zoriyaa kaalla.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Tamaarissanawu Biidota Goˈettiyoogaa

Nuuni ha biidota haggaazuwan goˈettana koshshiyoy aybissee? Nuuni kaseegaappe loytti tamaarissanawu waati maaddana danddayiyoonaa?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Yihooway Harggiyaageeta Maaddees

Daawiti Mazamure 41n ayyaanay denttettin xaafidobay harggiya woy metoy gakkiyo ammanettida ashkkarata minttettana danddayees.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Meqqida Wozanaa Yihooway Karenna

Mazamure 51n, Daawiti gita nagaraa oottidoogee a ay keenaa qohidaakko yootiis. Ayyaanaaban paxanaadan a maaddidabay aybee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Xoossaa Kawotettaa—100 Layttaa Haaruwaa

Xoossaa Kawotettay 1914ppe haa simmin polidobaa tobbanawu oyshata goˈetta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

‘Intte Toohuwaa Yihoowan Wottite’

Daawiti ayyaanay denttettin mazamure 55:22n xaafidobay ay metuwaa, hirggaa woy qofissiyaabaa gidikkokka, nuuni genccanaadan maaddan danddayees.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

“Xoossai Tana Maaddiyaagaa”

Daawiti A Qaalaa gishshawu Yihoowa galatiis. Metoy gakkiyo wode inttena maaddida xiqiseti awugeetee?