Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Naase 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | HIZQQEELA 28-31

Yihooway Eeqawu Goynniya Kawotettaa Woytiis

Yihooway Eeqawu Goynniya Kawotettaa Woytiis

29:18-20

Eeqawu goynniya kawotettay oottido loˈˈobaa gishshawu woytida Yihooway, awu ammanettidi oottiyaageeta bantta oottiyoobaa gishshawu keehi nashshiyoogee erettidaagaa!

BAABILOONETI OOTTIDOBAA

Xiiroosa dooddiyoogaa

TAANI OOTTIYOOBAA

Taani olettiyo ayyaanaabaa olay aybee?

BAABILOONETI BANTTA GOˈˈAA AGGIDO ISSI ISSIBAA

  • Eti 13 layttawu Xiiroosa dooddidosona; hegee eta miishshan qohiyaaba

  • Baabiloone olanchati asatettan keehi qohettidosona

  • Baabilooneti bantta oottidobawu demmidobi baawa

TAANI TA GOˈˈAA AGGABAYIDOBAA

Taani Yihoowawu oottana gishshawu gaada ta goˈˈaa aggabayido issi issibay aybee?

YIHOOWAY BAABILOONETA WAATI WOYTIDEE?

Yihooway Gibxxe biittaa omooddo oottidi Baabiloonetuyyo immiis

TAANI YIHOOWAPPE DEMMIYO WOYTUWAA

Yihooway tana waati woytii?