Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Naase 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Xoossay Dosiyo Eeshshata Bessite​—⁠Nu Huuphiyaa Kawushshiyoogaa

Xoossay Dosiyo Eeshshata Bessite​—⁠Nu Huuphiyaa Kawushshiyoogaa

KOSHSHIYO GAASUWAA:

  • Ba huuphiyaa kawushshiyoogee Yihoowaara dabbotanawu maaddees.—Maz 138:6

  • Ba huuphiyaa kawushshiyoogee haratuura saruwan daanawu maaddees.—Pili 2:3, 4

  • Otoroy bashshaa kaalettees.—Lee 16:18; Hiz 28:17

OOTTANABAA:

  • Harata zoriyaa oychite, yaatidi hegaa oosuwan peeshshite.—Maz 141:5; Lee 19:20

  • Harata maaddiya guuttabaakka ufayttidi oottite.—Maa 20:25-27

  • Intte eray woy aawatettaa maatay inttena otorissoppo.—Roo 12:3

Taani kaseegaappe aaruwan ta huuphiyaa waata kawushshana danddayiyaanaa?

AMMANETTENNAADAN OOTTIYAABAAPPE HAAKKITE—OTORUWAA GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI, KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Harati nuna zoriyo wode nuuni haniyoobay woy oottiyoobay nubaa ay qonccissii?

  • Nu huuphiyaa kawushshanawu woosay waati maaddii?

  • Nu huuphiyaa kawushshiyoogaa bessana danddayiyo issi issi ogeti aybee?