Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Naase 7-13

HIZQQEELA 28-31

Naase 7-13
 • Mazamure 136⁠nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Yihooway Eeqawu Goynniya Kawotettaa Woytiis”: (10 daq.)

  • Hiz 29:18—Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoori Xiiroosa xoonanawu keehi daafurikkokka aybanne demmibeenna (it-2 1136 ¶4)

  • Hiz 29:19—Kawuwaa Naabukadanaxoorawu Xiiroosa gishshaa Gibxxe bonqqanaadan odettiis (it-1 698 ¶5)

  • Hiz 29:20—Yihooway Baabilooneti a maaddiyaabaa oottido gishshawu eta woytiis (g86-E 11/8 27 ¶4-5)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Hiz 28:12-19—Xiiroosa biittaa haariyaageetu hanotay Seexaanaagaa mala gididoy aybiinee? (it-2 604 ¶4-5)

  • Hiz 30:13, 14—Ha hiraagay waani polettidee? (w03-AM 7/1 32 ¶1-3)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaaradii?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe ayyaanaaban alˈˈo gidida harabaa ay akeekadii?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Hiz 29:1-12

MINNADA HAGGAAZA

 • Ha Aginan Asaa Haasayissanabaa Giigettite: (15 daq.) “Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa” tobbiyoogaa. Asaa haasayissiyo biiduwaa huuphiyan huuphiyan bessada, ayfettiyaabaa zaaretta. Aassiyaageeti asaa haasayissiyo wode mata wode hanidabaa gujjidi yootanaadaaninne Mishiraachuwaa giyo brooshuriyaa asawu immanawu Mishiraacho Siyana Koyay? giyo biiduwaa loytti goˈettanaadan minttetta.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA