Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Naase 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Taani Matan Kaafiya Aqinye Gidada Haggaazanay Awudee?

Taani Matan Kaafiya Aqinye Gidada Haggaazanay Awudee?

Hizqqeeli beˈido beeta maqidasiyaa ajjuutay Yihoowa asay ba dosan yarshshiyoogaa bessees. Nuuni waatidi galataa yarshshuwaa yarshshana danddayiyoo?—Ibr 13:15, 16.

Issi loˈˈo ogee kaafiya aqinye gididi haggaaziyoogaa. Haggaazo layttaa 2018n, ichashu Qeeraa gallassay woy ichashu Woggaa gallassay deˈiyo amarida aginati deˈoosona. Hegee darotoo Qeeraanne Woggaa haggaaziya, kumetta gallassaa oottiya oosanchata keehi maaddana. Qassi aassiyaageeti Laappunenne Hosppune aginan, qassi woradaa xomoosiya ishay eta gubaaˈiyaa xomoosiyo wode 30 woy 50 saatiyaa haggaazidi kaafiya aqinye gidanawu doorana danddayoosona.

Nuuni kaafiya aqinye gididi haggaazanawu hanotay injjetennaba gidikko shin? Haggaazuwaa murutaa gujjanawunne kaseegaappe daro saatiyaa haggaazanawu baaxetana danddayoos. Nu hanotay ay gidikkokka, 2018 haggaazo layttan Yihoowawu galataa yarshshuwaa yarshshanawu nuuyyo danddayettida ubbabaa oottanaadan a siiqiyoogee nuna denttetto!—Hoo 14:2.

Taani waanada Hernandez Saabinidan mishettada haggaazana danddayiyaanaa?

YIHOOWA MAADUWAN UBBABAA OOTTANA DANDDAYAYS GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI, KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Saabina Yihoowawu loytta haggaazanaadan denttettidabay aybee?

  • Saabini hanotay nena waati minttettii?

  • Haggaazo laytta 2018n neeni kaafiya aqinye gidida haggaazana danddayiyo aginay (aginati) awugee?