Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Naase 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Xoossay Dosiyo Eeshshata Bessite​—⁠Ammanuwaa

Xoossay Dosiyo Eeshshata Bessite​—⁠Ammanuwaa

KOSHSHIYO GAASUWAA:

  • Ammanoy Xoossaa ufayssanawu koshshiyaaba.—Ibr 11:6

  • Xoossay qaalaa gelidobaa ammaniyoogee nuuni paaciyaa genccanawu maaddees.—1PHe 1:6, 7

  • Ammanennaagee nagarawu kaalettana danddayees.—Ibr 3:12, 13

OOTTANABAA:

  • Ammanuwaa gujjanaadan woossite. —Luq 11:9, 13; Gal 5:22

  • Xoossaa Qaalaa nabbabidi wotti denttidi qoppite.—Roo 10:17; 1Xim 4:15

  • Ammaniyaageetuura shiiqiyoogaa aggoppite.—Roo 1:11, 12

Taagaanne ta soo asaa ammanuwaa waata minttana danddayiyaanaa

AMMANETTIDI DEˈANAADAN MAADDIYAABAA OOTTANAWU BAAXETITE—AMMANUWAA GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI, KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • ‘Asi beˈo giyoobi baynna ammanoy’ aybee? (1Xim 1:5)

  • Nuussi mino ammanoy deˈana mala nuuni aggana bessiyo, iita qofay awugee?

  • Iita waayiyaa wode ammanoy koshshiyoy aybissee? (Ibr 10:39)