Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Naase 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | HIZQQEELA 35-38

Maagooga Googi Matan Xayana

Maagooga Googi Matan Xayana

Geeshsha Maxaafay Maagooga Googi xayanaappe kasenne i xayi simmin hanana issi issibaa yootees.

 • Ajj 17:16-18

  Gita waayiyaa doomettan xayiyay aybee?

 • Hiz 38:2, 11, 15

  Yihoowa asaa qohanay oonee?

 • Ajj 16:16

  Yihooway Maagooga Googa ay olan xayssanee?

 • Ajj 20:4

  Kiristtoosi ay keena wodiyawu haaranee?

Maagooga Googi qohiyo wodiyawu ayyaanaaban waana giigettana danddayiyaanaa?