KOSHSHIYO GAASUWAA:

  • Sabbakanawu xalana bessees.—Oos 5:27-29, 41, 42

  • Iita waayiyaa wode nuuni xalakkonne paacciyaabay gakkana.—Maa 24:15-21

  • Asassi yayyiyoogee keehi qohees. —Erm 38:17-20; 39:4-7

OOTTANABAA:

  • Yihooway ba asaa waati ashshidaakko wotta denttada qoppa.—Kes 14:13

  • Xala gidanaadan maaddana mala Yihoowa woossa.—Oos 4:29, 31

  • Yihoowan ammanetta.—Maz 118:6

Taani haggaaziyo wode, yayyiyoogaa aggana bessiya issi issibay aybee?

AMMANETTENNAADAN OOTTIYAABAAPPE HAAKKITE—ASASSI YAYYIYOOGAA GIYO BIIDUWAA BEˈITE; YAATIDI, KAALLIDI DEˈIYA OYSHATA ZAARITE:

  • Haggaazuwan nuuni xala gidana koshshiyoy aybissee?

  • Leemiso 29:25y issuwaa haraara geeddarssidi yootiyo qofay aybee?

  • Nuuni ha wodiyan Xoossay koyiyoogaadan xalana koshshiyoy aybissee?