Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Naase 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | HIZQQEELA 32-34

Wochiyaagee Oottiyo Gitabaa

Wochiyaagee Oottiyo Gitabaa

Wochiyaageeti katamaa dirssaa bollinne gimbbiyaa bolli uttidi kataman deˈiya asaa qohiyaabay gakkana haniyoogaa asaa erissoosona. Yihooway Hizqqeela leemiso hanotan “Israa7eela asaayyo wochchiyaagaa” oottidi sunttiis.

  • 33:7

    Hizqqeeli Israaˈeelati bantta iita ogiyaappe simmana xayikko, eta bolli bashshay yaanaagaa akeekissiis

    Ha wodiyan nuuni awaajjiyo Yihoowa kiitay aybee?

  • 33:9, 14-16

    Hizqqeeli he akeekissuwaa yootidi, ba shemppuwaakka haratuugaakka ashshana danddayees

    Yihooway nuuni awaajjanaadan koyiyo, eesoyiya kiitaa yootanaadan nuna denttettana bessiyay aybee?