Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

BEEGOTTITE!

Oyshaa: Geeshsha Maxaafan deˈiya qofay Xoossay yootobeeyye asa qofee?

Xiqisiyaa: 2Xim 3:16

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Beegottite! maxeetee Geeshsha maxaafan deˈiya qofay tumuppe Xoossay yootidoba gidiyoogaa bessiya heezzu naqaashata yootees.

TUMAA TAMAARISSA

Oyshaa: Nuuni deˈiyoy aybissee?

Xiqisiyaa: Maz 37:29

Tumaa: Xoossay asay saˈan merinawu deˈanaadan medhiis.

XOOSSAAPPE YIYA MISHIRAACHUWAA! (fg)

Oyshaa: Nuuni mishiraachuwaa awuppe siyana gaada qoppay? [Mishiraacho Siyana Koyay? giyo biiduwaa bessa.]

Xiqisiyaa: Isi 52:7

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha brooshuriyan Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo gishshawu “lo77o mishiraachchuwaa” yootees.

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta