Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Aassiyaageeti Mishiraachuwaa brooshuriyaa Azerbajane biittan immoosona

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA Naase 2017

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Beegottite! maxeetiyaa, qassi Xoossay asaa medhidoy aybissakko xeelliyaagan tumaa tamaarissanawu asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Eeqawu Goynniya Kawotettaa Woytiis

Baabiloonati 13 layttawu Xiiroosa dooddi simmin Yihooway eta anjjiis. Nuuni ayyo ammanettidi oottiyoogaanne issi issibaa aggibayiyoogaa Yihooway waati xeellii?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Xoossay Dosiyo Eeshshata Bessite​—⁠Nu Huuphiyaa Kawushshiyoogaa

Nu huuphiyaa kawushshiyoogee koshshiyoy aybissee? Hegaa waati bessana danddayiyoo? Woosaynne Yesuusa leemisoy nu huuphiyaa kawushshanawu waati maaddii?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Wochiyaagee Oottiyo Gitabaa

Wochiyaageeti kataman deˈiya asaa qohiyaabay gakkana haniyoogaa asaa erissoosona. Yihooway Hizqqeela leemiso hanotan “Israa7eela asaayyo wochchiyaagaa” oottidi sunttiis giyoogee woygiyoogee?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Xoossay Dosiyo Eeshshata Bessite​—⁠Xalatettaa

Asawu yayyiyoogaa aggana koshshiyoy aybissee? Woosay, wotti denttidi qoppiyoogeenne Yihoowan ammanettiyoogee nuuni Xoossay koyiyoogaadan xalanaadan waati maaddii?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Maagooga Googi Matan Xayana

Geeshsha Maxaafay Maagooga Googi xayanaappe kasenne i xayi simmin hanana issi issibaa yootees.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Xoossay Dosiyo Eeshshata Bessite​—⁠Ammanuwaa

Yihoowa ammaniyoogaa bessiyoogee metiyo wodekka Abrahaamaagaadan ammanana bessees. Nuuni waatidi nu ammanuwaa minttananne kaseegaappe ammanettana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Hizqqeeli Beˈido Beeta Maqidasiyaa Ajjuutaanne Intte Hanotaa

Hiqqeeli ajjuutan beˈido beeta maqidasee Yihooway tumu goynuwawu kessido xoqqa maaraa hassayanawu maaddees. Ha ajjuutay nuna waati denttettii?

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Taani Matan Kaafiya Aqinye Gidada Haggaazanay Awudee?

Galataa yarshshuwaa yarshshana danddayiyo issi loˈˈo ogee kaafiya aqinye gididi haggaaziyoogaa. Neenikka yaatiyoogan kaseegaappe loytta haggaazana danddayay?