92:12

Zambbay 100 layttappe daruwaa deˈana danddayees; yaatidikka ayfees

Cimati ayyaanaaban ayfoosona:

92:13-15

  • Haratuyyo woossiyoogan

  • Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogan

  • Gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyoogaaninne bantta qofaa yootiyoogan

  • Bantta deˈuwan beˈidobaa haratuyyo yootiyoogan

  • Wozanappe haggaaziyoogan