Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  August 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 106-109

‘Yihoowa Galatite’

‘Yihoowa Galatite’

Israaˈeelati Yihooway eta ashshanawu oottidobaa ayssi sohuwaara dogidonaa?

106:7, 13, 14

  • Eti Yihoowa qoppiyoogaa aggidi banttana ufayssiyaabaanne asatettaabaa qoppiyoogaa doommidosona

Intte waanidi ubbatoo galatiyaageeta gidana danddayeetii?

106:1-5

  • Intte galatanaadan oottiya darobaa qoppite

  • Sinttappe demmana loˈˈobaa qoppite

  • Intte demmido anjjuwawu Yihoowa woosan galatite