• Mazamure 2 nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • ‘Yihoowa Galatite’: (10 daq.)

  • Maz 106:1-3—Nuuni Yihoowa galatana bessees (w15 1/15 8 ¶1; w02-AM 6/1 18 ¶19)

  • Maz 106:7-14, 19-25, 35-39—Israaˈeelati nashshiyoogaa aggidi ammanettennaageeta gididosona (w15 1/15 8-9 ¶2-3; w01-AM 6/15 13 ¶1-3)

  • Maz 106:4, 5, 48—Nuuni Yihoowa galatanaadan denttettiya daro gaasoy deˈees (w11-AM 10/15 5 ¶7; w03-AM 12/1 15-16 ¶3-6)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 109:8—Hiraagay polettanaadan Yihuday Yesuusa kaddana mala Xoossay a qaadaa kasetidi kuuyidee? (w00-AM 12/15 24 ¶20; it-1 857-858)

  • Maz 109:31—Yihooway ‘hiyyeesaa gishshaa mootettiyoy’ ayba ogiyaanee? (w06-AM 9/1 14 ¶8)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 106:1-22

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) ll 6—Zaarettada oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) ll 7—Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 178-179 ¶14-16—Hegan deˈiya qofaa tamaaree ba deˈuwan waati oosuwan peeshshana danddayiyaakko akeekanaadan maadda.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 40

 • Yihooway Nuussi Koshshiyaabaa Kunttees (Maz 107:9): (15 daq.) Tobbiyoogaa. Yihooway Nuussi Koshshiyaabaa Kunttees giyo, jw.org saytiyan deˈiya biiduwaa bessiyoogan doomma. Tamaaridobaa yootanaadan ezggiyaageeta oycha.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) ia shem. 22 ¶14-24, sinttaa 194n deˈiya zaaretuwaa

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 149 nne Woosaa