Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  August 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 87-91

Ubbaappe Xoqqiya Xoossan Naagettidi Deˈiyoosan Deˈite

Ubbaappe Xoqqiya Xoossan Naagettidi Deˈiyoosan Deˈite

Yihoowan ‘naagettidi deˈiyoosay’ ayyaanaaban woppu giyo soho

91:1, 2, 9-14

  • Ha wodiyan Yihoowan naagettidi deˈiyoosan deˈanawu nu huuphiyaa geppananne xammaqettana bessees

  • Xoossan ammanettenna asawu hegee xuura soho

  • Xoossaa ammaniyoogaanne a siiqiyoogaa agganaadan paacettikkokka Yihoowan naagettidi deˈiyoosan deˈiyaageeti yeeqokkona

‘SHankkanchay’ nuna gitiyan oyqqanawu koyees

91:3

  • Kafoti akeekancha; gitiyan sohuwaara gelokkona

  • Kafuwaa oyqqiya uri kafotu eeshshaa akeekidi eta gitiyan gelissiyo ogiyaa qoppees

  • Xoossaa asaa ‘shankkatiya’ Seexaanaykka eta hanotaa akeekidi, ayyaanaaban eta qohanawu gitiyaa wottees

Seexaanay goˈettiyo iita gitetuppe oyddata:

  • Asa Yayyiyoogaa

  • Miishshaa Siiquwaa

  • Wodiyaa Aattiyo Iitabaa

  • Ooyettidi Lancciyoogaa