HEGEE KEEHI KOSHSHIYOY AYBISSEE? Xinaateti Yihoowan nashettanawu, banttana awu geppananne xammaqettana bessees. (1PHe 3:21) Bantta huuphiyaa geppiyo wode gelido qaalaara maayettidi deˈiyaageeti ayyaanaaban naagettoosona. (Maz 91:1, 2) Issi Kiristtaanee ba huuphiyaa Yihoowawu geppeesippe attin issi asawu, oosuwawu woy dirijjitiyawu geppenna. Hegaa gishshawu, Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyaageeti ubbatoo Xoossaa siiqananne nashshana bessees.—Roo 14:7, 8.

WAATANA DANDDAYIYOO?

  • Xannaˈiyo wode, i tamaariyo qofay Yihoowabaa ay qonccissiyaakko tobbite. Galla galla Geeshsha Maxaafaa nabbabanaadaaninne Yihoowakko “ubba wode” woossanaadan minttetta.—1Tas 5:17; Yaaq 4:8

  • Ne xinaatee ba huuphiyaa geppanawunne xammaqettanawu ayyaanaaban halchanaadan mintteta. Qassi hegee gakkanaashin, shiiquwan qofaa yootanawu woy ba shoorotuyyoonne banaara oottiyaageetuyyo markkattanawu halchanaadan maadda. Yihooway bana haggaazanaadan oonanne giddennaagaa hassaya. Ba huuphiyaa geppiyoogee issi uri bawu kuuyiyooba.—Zaa 30:19, 20

  • Ne xinaatee Yihoowa ufayssanawunne xammaqettanawu baappe koyettiyaabaa oottanaadan minttetta. (Lee 27:11) Geeshsha Maxaafaa xannaˈiya urawu meeze gidida iita eeshshaynne amalee deˈana danddayiyo gishshawu, i ceega asatettaa aggidi ooratta asatettaa maayanaadan aggennan maaddana koshshees. (Efi 4:22-24) Wochiyo Keelan kaalli kaallidi kiyiya, “Geeshsha Maxaafay Asay Laamettanaadan Oottees” giya huuphe yohuwaappe amaridaagaa yoota

  • Yihoowawu haggaaziyoogan neeni demmido ufayssiyaabaa awu yoota.—Isi 48:17, 18