Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  August 2016

 HAGGAAZUWAWU BAAXETA

Masqqalan Wochiyo Keelaa Asawu Immiyo Dumma Zamachaa

Masqqalan Wochiyo Keelaa Asawu Immiyo Dumma Zamachaa

Kumetta saˈan deˈiya asay minttettuwaa koyees. (Era 4:1) Minttettuwaabaa qonccissiya Wochiyo Keelaa Masqqala aginan asawu immanawu minnidi oottana. Ha maxeetiyaa daro asawu immanawu baaxeta. Nu maxeeteti keehi alˈˈo gidiyo gishshawu, asa demmibeenna keettan wottoppa; qassi yootiyoobaa siyanawu koyenna urawu immoppa.

WOYGANA DANDDAYETTII?

“Nuuni ubbay issi issitoo minttettuwaa koyoos. SHin awuppe demmana danddayiyoo? [2 Qoronttoosa 1:3, 4 nabbaba.] Ha Wochiyo Keelay Xoossay nuna hegaadan waati minttettiyaakko qonccissees.”

I hegan ufayttidi maxeetiyaa ekkikko, . . .

GEESHSHA MAXAAFAA XANNAˈANA KOSHSHIYOY AYBISSEE? GIYO BIIDUWAA BESSA

Geeshsha Maxaafaa xannaˈanaadan shoobba.

ZAARETTADA OYCHANAWU MAADDIYAABAA OOTTA

Zaaretta gayttiyo wode zaariyo, “Xoossay tuggaa coˈˈu giidi xeelliyoy aybissee?” giyaagaa mala oyshaa oycha.