Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  August 2016

Naase 29–Masqqala 4

MAZAMURE 110-118

Naase 29–Masqqala 4
 • Mazamure 29 nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • ‘Yihoowassi Ay Qanxxanawu Danddayiyaanaa?’: (10 min.)

  • Maz 116:3, 4, 8—Yihooway mazamuraawiyaa hayquwaappe ashshiis (w87-E 3/15 24 ¶5)

  • Maz 116:12—Mazamuraawee ba galataa Yihoowawu qonccissanawu koyiis (w09-AM 7/15 29 ¶4-5; w98-AM 12/1 24 ¶3)

  • Maz 116:13, 14, 17, 18—Mazamuraawee Yihooway appe koyiyo ubbabaa oottanawu murttiis (w10 4/1 31,  saaxiniyaa)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 110:4—Ha xiqisiyan odettida ‘caaqoy’ woy maachay aybee? (w14 10/15 11 ¶15-17; w06-AM 9/1 14 ¶1)

  • Maz 116:15—Baliyan haasayiyo haasayan ha xiqisee hayqqidaagawu haniyaabadan qonccissana bessennay aybissee? (w12-AM 5/15 22 ¶2)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 110:1–111:10

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) ll 16—Zaarettada oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) ll 17—Hara wode oychanawu maaddiyaabaa ootta.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) bh 179-181 ¶17-19—Hegan deˈiya qofaa tamaaree ba deˈuwan waati oosuwan peeshshana danddayiyaakko akeekanaadan maadda.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 51

 • Tumaa Tamaarissa”: (7 daq.) Tobbiyoogaa.

 • “Masqqala Aginan Wochiyo Keelaa Asawu Immiyo Dumma Zamachaa: (8 daq.) Tobbiyoogaa. Masqqalaa aginan asaa haasayissanawu maaddiya koyro biiduwaa bessa; yaatada, ayfettiyaabaa zaaretta. Zamachan loytti oottanaadan, qassi kaafiya aqinye gidanaadan denttetta.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: ia shem. 23 ¶1-14

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 144 nne Woosaa

  Hassayissuwaa: Koyro muuziqaa sissite; hegaappe simmin asay ooratta mazamuriyaa yexxo