Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  August 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 102-105

Yihooway Nuuni Biitta Gidiyoogaa Erees

Yihooway Nuuni Biitta Gidiyoogaa Erees

Daawiti Yihoowa Maarotettaa asay akeekiyooban leemisiis.

  • 103:11

    Xoolinttiyan kumida saloy saˈaappe ay keena haakkiyaakko nuuni erana danddayeennaagaadan, Yihoowa aggenna siiqoykka ay keena darokko erana danddayokko

  • 103:12

    Yihooway nu nagaraa away mokkiyoosaappe away wulliyoosaa keenaa nuuppe haassees

  • 103:13

    Aaway qohettida ba naˈawu qarettiyoogaadan Yihoowaykka bantta nagaraappe simmiya, wozanay meqqidoogeetussi qarettees