BEEGOTTITE!

Oyshaa: Yihoowa Markkati 750ppe dariya qaalan xuufiyaa birshshiyoogaa eray?

Xiqisiyaa: Ajj 14:6

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha Beegottite! maxeetee ufayssiyaabaa yootees. [Maxeetiyaa imma.]

BEEGOTTITE!

Oyshaa: Azinaynne machiyaa bantta giddon merettida metuwaabaa haasayiyo wode ha zoree maaddana gaada qoppikkii?

Xiqisiyaa: Yaaq 1:19

Xuufiyaa Immiyoogaa: [Sinttaa 10n doommiya huuphe yohuwaa bessa.] Ha maxeetee Geeshsha Maxaafan deˈiya hegaara gayttida harabaakka zorees.

XOOSSAY YOOTIYOOBAA SIYA YAATADA MERINAU DEˈA

Oyshaa: Ubba asawu, nu soo asaa gujjin nu laggetu ubbawu sunttay deˈees. Yaatin Xoossawu shin? A sunttay oonee?

Xiqisiyaa: Maz 83:18

Xuufiyaa Immiyoogaa: Ha brooshuree Geeshsha Maxaafay Xoossaabaa tamaarissiyo darobaa yootees. [Sinttaa 6 nne 7 qonccissa.]

NEENI HAASAYISSANAWU QOPPIDOBAA XAAFA

Neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafanawu, kasetiya leemisotuugaa malaa go’etta