Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Awusttiraaliyan, Viyenan intterkoomiyan markkattiyoogaa

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA August 2016

Asaa Haasayissanawu Maaddiyaabaa

Beegottite! maxeetiyaanne Xoossay Yootiyoobaa Siya Yaatada Merinau Deˈa giyo brooshuriyaa goˈettidi asaa haasayissanawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Ubbaappe Xoqqiya Xoossan Naagettidi Deˈiyoosan Deˈite

Yihoowan ‘naagettidi deˈiyoosay’ aybee, qassi hegee nuna iitabaappe waati naagii? (Mazamure 91)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Xinaateti Bantta Huuphiyaa Geppidi Xammaqettanaadan Maaddiyoogaa

Ayyaanaaban he hoolliyaa kessiyoogee keehi koshshiyoy aybissee? Neeni xannaˈissiyoogeeti hegawu gakkanaadan waata maaddana danddayay?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Cimidikka Ayyaanaaban Ayfiyoogaa

Mazamure 92y xillo uri cimidikka ayyaanaaban ayfana danddayiyoogaa bessees.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Yihooway Nuuni Biitta Gidiyoogaa Erees

Mazamure 103n, Daawiti Yihoowa Maarotettaa asay akeekiyooban leemisiis.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

‘Yihoowa Galatite’

Verses in Psalm 106 can help you cultivate and maintain a grateful heart toward Jehovah.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

‘Yihoowassi Ay Qanxxanawu Danddayiyaanaa?’

Mazamuraawee Yihoowa galatiyoogaa ayba ogiyan bessanawu murttidee? (Mazamure 116)

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Tumaa Tamaarissa

Asaa haasayissanawu maaddiya ooratta qofaa goˈettada Geeshsha Maxaafaa tumaa asaa qanttan tamaarissa.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Masqqalan Wochiyo Keelaa Asawu Immiyo Dumma Zamachaa

Wochiyo Keelay minttettuwaabaanne Xoossay nuna minttettiyo ogiyaabaa qonccissana.