Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Masqqala 2017

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Neeni Tumu Goynuwaa Nashshiyoy Aybissee?

Neeni Tumu Goynuwaa Nashshiyoy Aybissee?

Hizqqeeli beˈido beeta maqidasiyaa ajjuutay tumu goynoy zaarettidi eqqanaagaa bessiyaabaa gidiyo gishshawu, hegee omoodettida Ayhudata minttettiis. Ha wurssetta gallassatun, tumu goynoy “deretu ubbaappe xoqqidi” beettees; qassi nuuni dumma dumma deretuppe akko zulida. (Isi 2:2) Yihoowa eriyoonne awu oottiyo ne gita maataabaa ubbatoo wotta denttada qoppay?

TUMU GOYNOY DEMISSIYO ANJJOTA:

  • Nuuni oychiyo gita oyshatu zaaruwaa, galla galla deˈuwawu maaddiya maaraa, qassi ammanttiya hidootaa yootiya, gidi palahiya ayyaana qumaa.—Isi 48:17, 18; 65:13; Roo 15:4

  • Kumetta saˈan deˈiya, siiqiya ishantta.—Maz 133:1; Yoh 13:35

  • Ufayssiya oosuwaa Xoossaara issippe oottiyo maataa.—Oos 20:35; 1Qor 3:9

  • Meto wodiyan nuna minttiya ‘Xoossaa sarotettaa.’—Pili 4:6, 7

  • Geeshsha kahaa.—2Xim 1:3

  • Yihoowaara mata dabbotettan deˈiyoogaa.—Maz 25:14

Taani tumu goynuwaa nashshiyoogaa waata bessana danddayiyaanaa?