Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Masqqala 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | HIZQQEELA 42-45

Tumu Goynoy Zaarettidi Eqqiis!

Tumu Goynoy Zaarettidi Eqqiis!

Hizqqeeli beˈido beeta maqidasiyaa ajjuutay omooduwan deˈiya, ammanettida Ayhudati tumu goynoy zaarettidi eqqanaagaa ammanettanaadan oottiis. Qassi Yihooway tumu goynuwawu kessido xoqqa maaraa eti hassayanaadankka oottiis.

Qeeseti Yihoowa maaraa asaa tamaarissana

44:23

Ammanettida wozannaama ashkkaray geeshsha gididabaanne gidennabaa giddon deˈiya dummatettaa nuna tamaarissidobaappe amaridagaa qonccissa. (kr 110-117)

Asay aawatetta maatay deˈiyoogeeta bonchana

45:16

Gubaaˈe cimata nuuni maaddana danddayiyo issi issi ogee aybee?