Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  Masqqala 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | HIZQQEELA 46-48

Bantta Biitti Simmiya Israaˈeelati Demmiyo Anjjuwaa

Bantta Biitti Simmiya Israaˈeelati Demmiyo Anjjuwaa

Hizqqeeli beˈido beeta maqidasiyaa ajjuutay omoodettida Ayhudata minttettiis; qassi eti omooduwaappe simmanaagee kasetidi odettida hiraagay polettanaagaa ammanettanaadan oottiis. Yihooway anjjidoogeeti tumu goynuwaa hara aybippenne aattidi xeellana.

He ajjuutay eti daraajjayettidi issipetettan oottanaagaa, qassi eta aybinne qohennaagaa qonccissees

47:7-14

  • Biittan daro kattay mokkana

  • So asa ubbay laataa ekkana

Asawu biittaa shaakki immanaappe kase, biittaappe amaridaagaa Yihoowawu ‘dummayidi wottana’

48:9, 10

Yihoowa goynuwaa ta deˈuwan hara aybippenne kaseyiyoogaa waata bessana danddayiyaanaa? (w06-AM 4/15 27-28 ¶13-14)