Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  September 2016

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | MAZAMURE 119

‘Yihoowa Higgiyaadan Hemettite’

‘Yihoowa Higgiyaadan Hemettite’

Yihoowa higgiyaadan hemettiyoogaa giyoogee Xoossaa kaaletuwaa ufayttidi kaalliyoogaa giyoogaa. Mazamuraaweenne Geeshsha Maxaafan etabay odettido hara daroti Yihoowa higgiyaadan hemettiyoogaaninne Xoossan ammanettiyoogan leemiso gidoosona.

Tumuppe ufayssiyay Xoossaa higgiyaadan hemettiyoogaa

119:1-8

Yaasu Yihoowa kaaletuwan ammanettiyoogaa bessiis. Ayyo ubbabay injjetin ufayttidi deˈanawu i kumetta wozanaappe Yihoowan ammanettana bessiyoogaa erees

Xoossaa Qaalay nuna unˈˈissiyaabaa genccanawu maaddees

119:33-40

Ermmaasi metiyaabay deˈishinkka xala gidiyoogaanne Yihoowan ammanettiyoogaa bessiis. I ba deˈuwan issi issibaa aggidi, bawu imettida oosuwaa minnidi oottiis

Xoossaa Qaalaa tumu eray nuuni xalidi markkattanawu maaddees

119:41-48

PHawuloosi Xoossaa qaalaa ubba asawu yootanawu yayyibeenna. I deriyaa haariya Pilikisassi xalidi markkattiyo wode Yihooway bana maaddanaagaa ammanettiis

Sabbakiyo wode kaseegaappe aaruwan Yihoowan ammanettiyoogaa waata bessana danddayiyaanaa?

  • Timirtte keettan

  • Ooso sohuwan

  • So asawu

  • Hara hanotan