Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  September 2016

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Guutta Naˈay Kariyaa Dooyikko

Guutta Naˈay Kariyaa Dooyikko

Guutta naˈay kariyaa dooyikko, a aawaa woy aayyiyo xeeganaadan yootana koshshees. Hegaadan oottiyoogee eta maataa bonchiyoogaa bessees. (Lee 6:20) Naˈay nuuni gelanaadan shoobbiyaaba gidikko, gelana bessenna. A aawaynne aayyiyaa son baynnaba gidikko, hara galla baana bessees.

SHin naˈay gita, geella a layttay 15-19 gidinkka a aawaa woy aayyiyo xeeganaadan yootana koshshees. SHin eti son baynnaba gidikko, a aawaynne aayyiyaa i koyidobaa nabbabin hanqqettanaakkonne oychana danddayoos. Eti a hanqqettennaba gidikko, xuufiyaa immana woy jw.org saytiyaa bessana danddayoos.

Eranawu koyiya yelagaa zaarettidi oychiyo wode, a aawaanne aayyiyo haasayissana koyiyoogaa yootana koshshees. Hegee nuuni yiido gaasuwaanne Geeshsha Maxaafan deˈiya so asawu maaddiya ammanttiya zoriyaa etawu yootanawu maaddees. (Maz 119:86, 138) Nuuni he naˈaa aawaanne aayyiyo bonchiyoogee eti nu hanotan ufayttanaadaaninne hara wodekka he soo asawu mishiraachuwaa yootanawu maaddana danddayees.—1PHe 2:12.