Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Eranawu Koyiyaageeti Gubaaˈe SHiiquwaa Yaanaadan Minttettiyoogaa

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Eranawu Koyiyaageeti Gubaaˈe SHiiquwaa Yaanaadan Minttettiyoogaa

HEGEE KEEHI KOSHSHIYOY AYBISSEE? Gubaaˈe shiiquwan ubbatoo ‘Yihoowayyo yexxoosinne a sabboos.’ (Maz 149:1) Xoossaa sheniyaa waati oottanaakko shiiquwan tamaaroos. (Maz 143:10) Eranawu koyiyaageetinne Geeshsha Maxaafaa xinaateti gubaaˈe shiiquwaa yiyo wode sohuwaara ayyaanaaban diccoosona.

WAATANA DANDDAYIYOO?

  • Gubaaˈe shiiquwaa yaanaadan sohuwaara shoobbite. Xannaˈissiyoogaa doommosaara shiiquwawu shoobbite.—Ajj 22:17

  • Eranawu koyiya urawu, shiiquwaabaanne shiiquwan tamaaranabaa yootite. Hegaara gayttidaagan kaallidi deˈiyaabay maaddana: gubaaˈe shiiquwawu shoobbiyo woraqataa, Kawotettaa Addaraashan Oosettiyaabay Aybee? giyo biiduwaa, qassi Yihoowa SHeniyaa giyo brooshuriyan timirtte 5 nne 7

  • Maaddite. Eranawu koyiya ura neeni ekkada baana woy shiiquwawu bessiyaagaadan maayanaadan maaddana koshshiishsha? A matan uttada xuufeta bessa. Haratuura a eretissa