Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode Oottana Bessennabaa

Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode Oottana Bessennabaa
UTETTAA
Text
Image

Darobaa Haasayiyoogaa: Neeni ubbabaa qonccissada yootana bessiyaabadan qoppoppa. Yesuusi oyshaa oychidi harati loytti qoppanaadaaninne bessiyaabaa kuuyanaadan maaddiis. (Maa 17:24-27) Oyshaa oychiyoogee ufayttidi xannaˈanawunne tamaaree qoppiyoobaanne ammaniyoobaa akeekanawu maaddees. (be-AM 253 ¶3-4) Oyshaa oychada, tamaare zaaranaashin danddayan naaga. Tamaaree balabaa zaarikko, likke zaaruwaa yootiyoogaappe, suure zaaruwaa zaaranaadan maaddiya hara oyshaa oycha. (be-AM 238 ¶1-2) Tamaaree kase erennabaa akeekana mala a hanotaadan leddi gaada yoota.—be-AM 230 ¶4.

Akeekanawu Metootanaadan Oottiyoogaa:  Issibaa xeelliyaagan neeni eriyo ubbabaa yootoppa. (Yoh 16:12) Menttuwan qonccida waanna qofaa loytta qonccissa. (be-AM 226 ¶4-5) Siyanawu ufayssiyaaba gidikkokka issibaa xeelliyaagan daro gujo qofaa yootiyoogee waannabaa akeekennaadan oottana danddayees. (be-AM 235 ¶3) Menttuwan deˈiya waanna qofaa tamaaree akeekikko, kaalliya menttuwawu pinnite.

Wurssiyoogaa Xallaa Qoppiyoogaa: Nu halchoy tamaariyaa wozanaa denttettiyoogaappe attin, xuufiyaa xannaˈissidi wurssiyoogaa gidenna. (Luq 24:32) Menttuwan deˈiya waanna xiqiseta loytta qonccissiyoogan Xoossaa Qaalawu deˈiya wolqqaa loytta goˈetta. (2Qor 10:4; Ibr 4:12; be-AM 144 ¶1-3) Akeekanawu metenna leemisuwaa yoota. (be-AM 245 ¶2-4) Tamaaree xoonanawu baaxetiyo metuwaanne i ammaniyoobaa qoppa; yaatada a maaddiya ogiyan tamaarissa. Hagaa mala oyshata oycha: “Haˈˈi neeni tamaariyoobaa xeelliyaagan neeyyo aybi siyettii?” “Hagaappe Yihoowabaa ay tamaariyoo?” “Ha zoriyaa oosuwan peeshshiyoogee aybiyyo maaddees gaada qoppay?”—be-AM 238 ¶3-5; 259 ¶1.