Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  September 2016

Masqqala 19-25

MAZAMURE 135-141

Masqqala 19-25
 • Mazamure 7 nne Woosaa

 • Liqambbaree Koyro Haasayiyoobaa (3 daq. woy sima)

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

 • Nuuni Maalaalissiya Ogiyan Merettida’: (10 daq.)

  • Maz 139:14—Yihooway medhidobaa wotti denttidi qoppiyoogee a keehi nashshanaadan oottees (w07-AM 6/15 21 ¶1-4)

  • Maz 139:15, 16—Nu jiineenne seelee Yihoowa wolqqaanne aadhida eraa bessees (w07-AM 6/15 22-23 ¶7-11)

  • Maz 139:17, 18—Dumma dumma doonaa haasayiyoogeenne qoppiyoogee asaa dumma mereta oottees (w07-AM 6/15 23 ¶12-13; w06-AM 9/1 16 ¶8)

 • Ayyaanaaban Alˈˈobaa Pilggiyoogaa: (8 daq.)

  • Maz 136:15—Ha xiqisee Kessaabaa maxaafan qonccibeennabaa ay akeekanawu maaddii? (it-1 783 ¶5)

  • Maz 141:5—Kawuwaa Daawiti ay akeekidee? (w15 4/15 31 ¶1)

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe Yihoowabaa ay tamaariyaanaa?

  • Ha saaminttaa Geeshsha Maxaafaa nibaabiyaappe taani haggaazuwan goˈettana danddayiyoobay aybee?

 • Geeshsha Maxaafaa Nibaabee: (4 daq. woy sima) Maz 139:1-24

MINNADA HAGGAAZA

 • Koyro Haasayissiyo Wode: (2 daq. woy sima) wp16.4 16

 • Zaaretti Oychiyo Wode: (4 daq. woy sima) wp16.4 16 —I woy a shiiquwaa baanaadan shoobba.

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode: (6 daq. woy sima) fg timirtte 8 ¶8—Hegan deˈiya qofaa tamaaree oosuwan peeshshanaadan maadda.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

 • Mazamure 22

 • Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode Oottana Bessennabaa”: (15 daq.) Ha huuphe yohuwaa tobbi simmin, Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy giyo maxaafaa sinttaa 29, mentto 7 xannaˈissiyo wode, tamaarissiyo suure gididanne suure gidenna ogiyaa bessiya biiduwaa bessa; yaatidi hegaabaa tobbite. Ishantti bantta maxaafaa oyqqidi kaallana bessees. Tamaare kifilee imettidoogeeti oottana bessennabaa oottennan aggiyoogan banttawu imettidaagaappe guutta wodiyan wurssana danddayiyoogaa hassayissa.

 • Gubaaˈiyaa Geeshsha Maxaafaa Xinaatiyaa: (30 daq.) kr Bolla Gididi Heemmiyaagaa Dabddaabbiyaa, qassi shem. 1 ¶1-10

 • Zaaretti Simmidi Kaalliya Saaminttaagaa Erissiyoogaa (3 daq.)

 • Mazamure 30 nne Woosaa