Mazamure 120ppe 134y Pudettaa Kiyiiddi Yexxiyo Mazamuriyaa geetettees. Hegee Israaˈeelati layttan layttan baalata bonchanawu Yihuda deriyaa huuphiyan deˈiya Yerusalaame baanawu pudettaa kiyiiddi ufayssan yexxiyo mazamure gidiyoogaa daro asay yootees.

Yihoowa naagoy kaallidi deˈiyaaban leemisettiis:

121:3-8

  • xiskkennan naagiya henttanchaa

  • awaa suuluwaappe attiyo kuwaa

  • ammanettiya wotaaddaraa