Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Hindden, Bengale giyoosan aayyeeyyoonne naˈeeyyo sabbakiyoogaa

KIRISTTAANETU DE'UWAANNE HAGGAAZUWAA–XANNA'IYO XUUFIYAA September 2016

Sample Presentations

Wochiyo Keelaa maxeetiyaa asawu immanawunne tumaa tamaarissite giyo huuphe yohuwaa goˈettidi asaa haasayissnawu maaddiyaabaa. Leemisuwaa kaallada, neeni haasayissanawu qoppidobaa xaafa.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

‘Yihoowa Higgiyaadan Hemettite’

Yihoowa higgiyaadan hemettiyoogaa giyoogee woygiyoogee? Mazamure 119 xaafidaagee ha wodiyan deˈiya nuuyyo loˈˈo leemiso.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Guutta Naˈay Kariyaa Dooyikko

Waatidi bessiyaabaa oottananne yelidaageeta bonchana danddayiyoo?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

‘Taayyo Maadoy Yihoowappe Yees’

Mazamure 121 Yihoowa naaguwaa leemisuwan qonccissees.

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

Nuuni Maalaalissiya Ogiyan Merettida

Mazamure 139n, ubbabaa maalaalissiya oorattaba oottidi medhido gishshawu Daawiti Yihoowa galatiis.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Geeshsha Maxaafaa Xannaˈissiyo Wode Oottana Bessennabaa

Xannaˈissiyo asatu wozanaa denttettanawu oottana bessennabay aybee?

XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA

‘Yihooway Gitanne Galatay Bessiyoogaa’

Mazamure 145y Yihooway bawu ammanettidi oottiyaageeta ubbaa naagiyoogaa xeelliyaagan Daawitawu siyettidabaa qonccissees.

KIRISTTAANETI DEˈIYO DEˈUWAA

Haggaazuwan Kaseegaappe Qara Gidiyoogaa—Eranawu Koyiyaageeti Gubaaˈe SHiiquwaa Yaanaadan Minttettiyoogaa

Geeshsha Maxaafaa xinaatetinne eranawu koyiyaageeti gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyoogaa doommiyo wode, darotoo ayyaanaaban sohuwaara diccoosona.