Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Kiristtaanetu De'uwaanne Haggaazuwaa–Xanna'iyo Xuufiyaa  |  March 2017

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ERMMAASA 1-4

“Taani Nena Ashshanau Nenaara Issippe De7ana”

“Taani Nena Ashshanau Nenaara Issippe De7ana”
UTETTAA
Text
Image

Ermmaasi hananabaa yootiyaagaa gidanaadan Yihooway sunttiyo wode ayyo layttay 25 heera gidennan aggana. Ermmaasi he aawatettaa ekkana danddayikke giidi qoppiis; shin Yihooway a aggennan maaddanaagaa yootiis.

  1. 647

    Ermmaasi hananabaa yootanaadan sunttettiis

  2. 607

    Yerusalaamee xayiis

  3. 580

    Maxaafay xaafetti wuriis

Wodiyaa qooday K.K.