Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 XOOSSAA QAALAN DEˈIYA ALˈˈOBAA | ERMMAASA 12-16

Israaˈeelati Yihoowa Dogidosona

Israaˈeelati Yihoowa Dogidosona

Otoruwan makkalida Yihudaa asaanne Yerusalaame asaa Yihooway xayssanawu qofaa qachidoogaa bessiya, metiyaabaa oottanaadan Ermmaasawu odettiis.

Ermaasi liinuwaa danccuwaa shammiis

13:1, 2

  • Danccoy xeessaa baqqi qoyqqiyoogee Yihoowa giddooninne he deriyaa giddon deˈana danddayiya mata dabbotawu leemiso

Ermaasi danccuwaa Efiraaxiisa SHaafaa efiis

13:3-5

  • I danccuwaa shuchaa kooppuwan qosidi, Yerusalaame simmiis

Ermmaasi danccuwaa ekkanawu Efiraaxiisa SHaafaa biis

13:6, 7

  • Danccoy moorettiis

Ermmaasi bawu imettida oosuwaa poli simmin Yihooway hegaabaa yootiis

13:8-11

  • Goˈˈennaba milatiya, Ermaasi wozanappe azazettidi oottidobay Yihooway he asaa maaddanawu darobaa oottidoogaa bessiyaaba